Бизнес приложенията ключова движеща сила на всеки бизнес

Бизнес приложенията, както и цялата ИТ област, преминават през време на сериозна трансформация, свързана с променената роля, която ИТ ще играят за бизнеса. Водещият световен анализатор Gartner предвижда, че ИТ отделите, които твърдо сменят позицията си от звена, поддържащи бизнеса, в звена, движещи бизнеса, ще имат не само нови, но и твърде разнообразни позиции и структури в близко бъдеще. Ако сега могат да се различат няколко вида ИТ отдели, то компанията предвижда нарастване на този брой до 40-50 в следващите години. Това ще се отрази и на бизнес приложенията, начина им на избиране и внедряване. Те определено ще се разширяват към клиенти и доставчици, ще вграждат в себе си все повече елементи за сигурност, ще бъдат по-интелигентни, за да осигуряват не само по-голяма ефективност, но и да подобряват и ускоряват процеса на вземане на бизнес решения.

Въпреки разнообразието процесът на интеграция ще бъде все по-основен и тенденцията към укрупняване на световните компании с поглъщания и сливания би следвало да подсигури именно безпроблемната съвместна работа на приложенията.

Ако доскоро използването на ИТ за управление на бизнеса беше приоритет само на корпорациите, то сега малките и средните предприятия стават все по-ключов клиент, тъй като тяхната конкурентоспособност, необходимостта да партнират или да са субконтрактори на големите ще зависят все повече от способността им да внедряват и използват адекватни бизнес приложения.

В тази парадигма ролята както на световните доставчици, така и на локалните фирми, предлагащи готови продукти или софтуерни услуги, ще нараства, често те ще работят в симбиоза за решения по мярка на клиента и успехът им ще зависи от адаптивността и гъвкавостта им да следват тенденциите, нуждите на клиентите и технологии като SOA, SaaS, Web 2.0, социални мрежи и т.н.

Друга тенденция, която може да се отбележи, е, че пазарът на бизнес приложения расте във всички географски региони, необезпокояван от световната икономическа криза, като в България последните две години този ръст надвишава 20% годишно.

Въпреки новостите, опитът с внедряването на ERP, CRM и други бизнес приложения трябва да се проучва, за да се избегнат стари грешки. В това отношение е добре да се видят не само добрите практики, но и лошите, защото при едно внедряване много неща могат да тръгнат накриво. Следването на най-общите съвети, давани от години от специалистите, също е от полза и затова ще повторим някои от ключовите стъпки за извличане на най-голяма полза от внедряването на бизнес приложения:

  • Правилен избор на доставчик – включва не само техническата страна, а и опита, професионализма и наличието на специалисти в екипа му.
  • Оптимизация на бизнес процесите – включва разбиране на текущите процеси в компанията, оценката им, оценка на потенициала им, идентифициране на технологии, интеграция и др.
  • Оптимизация на бизнес технологиите – съчетаване на технологиите с бизнеса за по-голяма ефективност и способност да се уловят и управляват стратегически инициативи.
  • Оценка на общата цена за притежание – оценка на всички разходи през жизнения цикъл.

И накрая, най-често причините за неуспех и неудовлетвореност от внедряването на бизнес приложения са: неправилни очаквания, неточни данни, неспособност правилно да се очертаят бизнес процесите, неспособност да се предвидят всички видове разходи.

С тези най-общи бележки можете да пристъпите към избор на конкретен доставчик в следващите страници на изданието.Изтегли в pdf формат
размер: 8.9MB